Cuộc đời Cụ Nguyễn Khuyến

13/04/2022

Cuộc đời cụ Khuyến

Lưu bút của một Fan cụ Khuyến, kẹp trong quyển Thơ Văn Nguyễn Khuyến.

Không rõ bác này người đâu ta mà xem ý tứ thì thấy bác cũng đã có một bữa bầu bạn tiêu giao đầy hứng thú...

Nhật ký 25 / 4 / 99

Không rượu, không trà

Bắt chước Cụ Và

Đem lòng đãi bạn.

Có cựu, có tân

Nối vần ả Tạ

Gọt đá thành hoa

---------

Cụ Và: tức Nguyễn Khuyến

Nàng Ban, Ả Tạ: thi nhân

 

Nguyễn Khuyến